Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Avís Legal

Informació legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),  manifesta que és de la seva  propietat d’ Ajuntament de Torres de Segre amb CIF P2528900J amb domicili a Plaça de l’Església 1, 25170 Torres de Segre (Lleida) i adreça electrònica dpo@torressegre.cat

AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE o pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet o presencia online en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts en la llei, AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus medis online. 

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet i xarxes socials  d’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. 

Les pàgines d'Internet o xarxes socials  d’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Xarxes socials

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així es realitza, AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE pugui accedir al seu perfil o interrelacionar amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari.

Les actuacions que realitzi AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari dels seus serveis o productes, considerant que la xarxa social és un mitjà publicitari, sota la responsabilitat d’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE pel que fa a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjà online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades en la xarxa social de referència  en el moment oportú i implica amb la seva participació per l’usuari l’acceptació d’aquestes.  

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links: 

Facebook: www.facebook.com/legal/terms
Instagram: www.help.instagram.com/519522125107875
Twitter: www.twitter.com/es/privacy

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat d’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE amb CIF P2528900J, amb domicili a Plaça de l’Església 1, 25170 Torres de Segre (Lleida): 

 • Si aquestes dades són facilitades en els formularis de contacte, aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta. 
 • Si són tractades en les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran incorporades en el fitxer de Xarxes socials i Pàgina web responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interactuació dels usuaris d’aquestes xarxes amb la pàgina de l’entitat. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos: 

 • D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats. 
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament. les dades s'han tractat il·lícitament,   s'han de suprimir per complir una obligació legal o  s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 
 • La limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar. 
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats. 
 • No ser objecte de decisions individuals automatitzades:  
  L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament, 

Aquestes peticions caldrà que es faci a Plaça de l’Església 1, 25170 Torres de Segre (Lleida) o a dpo@torressegre.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a dpo@torressegre.com.

Propietat industrial i intel·lectual 

Aquest web és propietat d’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE, qui atorga determina que tot el contingut redactat per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.

Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l'autoria; que implica que es podrà utilitzar, explotar tots els continguts redactats i elaborats per aquesta entitat sempre i quan es faci menció que AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE és l'autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives. A més, no es permet en cap cas un ús comercial dels mateixos ni de les possibles obres derivades. En tot cas, les obres derivades que es poden dur a terme caldrà que mantinguin en tot moment la possibilitat d'ésser emprades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.

Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE de les mateixes implicarà l'incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat a exigir el seu immediat cessament i eliminació, podent exercitar les accions que considerin adients pel respecte a la llicència determinada.

Els drets de propietat intel·lectual i marques que poden ésser propietat de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona, qui haurà de complir amb els drets de propietat o d'utilització de la llicència que el tercer hagi manifestat.

AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l'usuari transfereix software d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicacle i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.